TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 8 Unit 5 - TIẾNG ANH ĐẠI LỢI

TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 8 Unit 5 - TIẾNG ANH ĐẠI LỢI

VOCABULARY
English Type Pronunciation Vietnamese
a five-fruit tray n /ə faɪv-fruːt treɪ/ mâm ngũ quả
a kumquat tree n /ə ˈkʌmkwɒt triː/ cây quất
annually adv /ˈænjuəli/ hàng năm
attention n /əˈtentʃən/ sự chú ý
boat race n /bəʊt reɪs/ đua thuyền
buddha n /ˈbʊdə/ ông phật
buffalo fighting n /ˈbʌfələʊ ˈfaɪtɪŋ/ chọi trâu
candle n /ˈkændl/ đèn cầy, nến
carnival n /ˈkɑːnɪvəl/ ngày hội
cave n /keɪv/ hang động
celebration n /selɪˈbreɪʃən/ lễ kỉ niệm
central adj /ˈsentrəl/ thuộc ở giữa, tầm trung, miền trung
cheer v /tʃɪər/ cổ vũ
cheering crowd n /ˈtʃɪərɪŋ kraʊd/ sự reo hò của đám đông
clasp hands v /klɑːsp hændz/ chắp tay
cock fighting n /kɒk ˈfaɪtɪŋ/ môn chọi gà
coconut n /ˈkəʊkənʌt/ quả dừa
command n, v /kəˈmɑːnd/ mệnh lệnh, ra lệnh
commemorate v /kəˈmeməreɪt/ kỷ niệm, tưởng nhớ
companion n /kəmˈpænjən/ bạn đồng hành
control v /kənˈtrəʊl/ kiểm soát
cow racing n /kaʊ ˈreɪsɪŋ/ đua bò
crowd n /kraʊd/ đám đông
defeat v /dɪˈfiːt/ đánh bại
dragon boat n /ˈdrægən bəʊt/ thuyền rồng
drum n /drʌm/ cái trống
drum performance n /drʌm pəˈfɔːməns/ màn biểu diễn trống
elephant race n /ˈelɪfənt reɪs/ đua voi
emperor n /ˈempərər/ hoàng đế
family reunion n /ˈfæməli riːˈjuːniən/ sự đoàn tụ gia đình
fashion show n /ˈfæʃən ʃəʊ/ màn trình diễn thời trang
feature n /ˈfiːtʃər/ nét đặc biệt, đặc trưng
festival n /ˈfestɪvəl/ lễ hội
fisherman n /ˈfɪʃəmən/ ngư dân
five-fruit tray n /faɪv-fruːt treɪ/ mâm ngũ quả
float v /fləʊt/ nổi, thả trôi
flute n /fluːt/ cây sáo, thổi sáo
folk game n /fəʊk geɪm/ trò chơi dân gian
fortune n /ˈfɔːtʃuːn/ tài sản
founder n /ˈfaʊndər/ người thành lập
god n /gɒd/ vị thần
hero n /ˈhɪərəʊ/ vị anh hùng
historian n /hɪˈstɔːriən/ nhà sử học
holiday n /ˈhɒlədeɪ/ kì nghỉ
horn n /hɔːn/ sừng trâu, bò
human chess n /ˈhjuːmən tʃes/ cờ người
impressive adj /ɪmˈpresɪv/ ấn tượng
incense n /ˈɪnsents/ hương, nhang
invader n /ɪnˈveɪdə(r)/ kẻ xâm lược
joyful adj /ˈdʒɔɪfəl/ vui mừng, vui sướng
lantern n /ˈlæntən/ đèn lồng
legendary adj /ˈledʒəndri/ truyền thuyết, cổ tích
local festival n /ˈləʊkəl ˈfestɪvəl/ lễ hội địa phương
magician n /məˈdʒɪʃən/ nhà ảo thuật
make offerings of v /meɪk ˈɒfərɪŋz əv/ dâng, cúng cái gì đó
mandarin tree n /ˈmændərɪn triː/ cây quất
opening ceremony n /ˈəʊpənɪŋ ˈserɪməni/ lễ khai mạc
oriental adj /ɔːriˈentəl/ thuộc phương đông
overseas adj, adv /əʊvəˈsiːz/ nước ngoài
pay the respects to buddha v /peɪ ðə rɪˈspekts tə ˈbʊdə/  kính trọng đức phật
peach blossom n /piːtʃ ˈblɒsəm/ hoa đào
performance n /pəˈfɔːməns/ màn trình diễn
pray v /preɪ/ cầu nguyện
pray for inner peace and happiness v /preɪ fə(r) ˈɪnə(r) piːs ənd ˈhæpinəs/ cầu mong gia đình hạnh phúc và bình an
prepare v /prɪˈpeər/ chuẩn bị
procession n /prəˈseʃən/ đám rước, diễu hành
proud adj /praʊd/ tự hào
recommend v /rekəˈmend/ đề xuất
regret v /rɪˈgret/ hối tiếc
respect v /rɪˈspekt/ tôn trọng
return v,n /rɪˈtɜːn/ trở lại
rider n /ˈraɪdər/ người cưỡi ngựa/voi
ritual adj /ˈrɪtjuəl/ thuộc nghi lễ
royal- adj /ˈrɔɪəl/ thuộc hoàng gia
royal court music n /ˈrɔɪəl kɔːt ˈmjuːzɪk/ nhã nhạc cung đình
saint n /seɪnt/ vị thánh
scenery n /ˈsiːnəri/ khung cảnh
speciality n /speʃiˈælɪti/ đặc sản, đặc biệt
sporting activitiy n /ˈspɔːtɪŋ ækˈtɪvəti/ hoạt động thể thao
spring n /sprɪŋ/ mùa xuân
stream n /striːm/ dòng suối
take place v /teɪk pleɪs/ diễn ra, xảy ra
the grand opening ceremony n /ðə ɡrænd ˈəʊpnɪŋˈ serəməni/ lễ khai mạc lớn
the lunar new year festival n /ðə ˈluːnə(r) njuː jɪə(r) ˈfestɪvl/ tết âm lịch
the spiritual rituals n /ðə ˈspɪrɪtʃuəl ˈrɪtʃuəl/ các nghi lễ tâm linh
the traditional procession n /ðə trəˈdɪʃənl prəˈseʃn/ đám rước truyền thống
visitor n /ˈvɪzɪtər/ du khách
whale n /weɪl/ cá voi
wrestling n /ˈreslɪŋ/ môn đấu vật
yellow apricot blossoms n /ˈjeləʊ ˈeɪprɪkɒt ˈblɒsəmz/ hoa mai
 


Vui lòng ghi rõ nguồn Tiếng Anh Đại Lợi (dailoienglish.com) khi trích dẫn thông tin từ website này.

Bình luận facebook

go top

Bạn chưa có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Đăng ký

Bạn đã có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Quên mật khẩu Đăng nhập

Những lợi ích khi đăng ký học tại Dailoienglish

Học bất cứ khi nào, ở đâu
Được đảm bảo về chất lượng
Nội dung học liên tục, xuyên suốt
Phương thức thanh toán linh hoạt