TIẾNG ANH LỚP 3 - UNIT 16: DO YOU HAVE ANY PETS? - PRACTICE 1

TIẾNG ANH LỚP 3 - UNIT 16: DO YOU HAVE ANY PETS? - PRACTICE 1

1. Fill in the blank with DO, DOES, HAVE, HAS.
 
1.    ____________________     you  like  English?
  Yes,  I    ____________________
2.    She    ____________________      a  cat.  Its  name  is  Mimi.
3.    ____________________  Lan  play  football?
  No,  she    ____________________  not.
4.    ____________________  Mai  and  Hoa  have  any  dolls?
  Yes,  they  ___________________  They  __________________  many  beautiful  dolls.
5.    My  house  ____________________  many  rooms:  living  room,  dining  room,  kitchen,
bathroom  and  bedroom.
6.    Mr.  Tuan  ____________________  a  dog.
7.    I  ____________________  a  parrot  and  a  turtle.
8.    Lan,  Nga  and  Hoa  ____________________  many  pictures.
9.    ____________________  they  have  any  posters?
  Yes,  they  ____________________
10.  ____________________  he  have  any  cats?
  Yes,  he  ____________________

2. Make questions using the following cues.
 
1.  you/have/cat?    no/2/dog.
_______________________________________________________________________
2.  she/have/parrot?    yes/1.
_______________________________________________________________________
3.  your  grandmother/have/cat?    yes/3.
_______________________________________________________________________
4.  you/have/goldfish?    no/5/tortoise.
_______________________________________________________________________
5.  he/have/rabbit?    yes/6.
_______________________________________________________________________

3. Read and write.
 
Hi! My name is Nga. I have a lot of pets. This is my cats. They are on the chair. That
is  my  dog.  It  is  under  the  table.  I  also  have  many  goldfishes.  They  are  in  the  fish  tank.
They  are  very  cute.  I  also  have  two  parrots  and  five  rabbits.  They  are  in  the  garden.
 
1.  Nga  has  ____________________  of  pets.
2.  She  has  a  ____________________  .  It  is  ____________________  the  table.
3.  She  has  many  ____________________  .  They  are  ____________________  fish  tank.
4.  She  also  has  ____________________  and  ____________________  .  They  are  in  the
____________________

4. Make questions using the following cues.
 
 
1.  Where/cats?    they/in  front  of/the  TV.
__________________________________________
__________________________________________
2.  Where/dog?    it/under/the  table.
__________________________________________
__________________________________________
3.  Where/parrot?    it/in/the  cage.
__________________________________________
__________________________________________
4.  Where/gold  fish?    it/in/the  fish  tank
__________________________________________
__________________________________________
5.  Where/rabbits?    they/in/the  garden.
__________________________________________
__________________________________________

 

Bình luận facebook

Bài viết khác

go top

Bạn chưa có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Đăng ký

Bạn đã có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Quên mật khẩu Đăng nhập

Những lợi ích khi đăng ký học tại Dailoienglish

Học bất cứ khi nào, ở đâu
Được đảm bảo về chất lượng
Nội dung học liên tục, xuyên suốt
Phương thức thanh toán linh hoạt