Tiếng Anh 3 - UNIT 17: WHAT TOYS DO YOU LIKE? - PRACTICE 1

Tiếng Anh 3 - UNIT 17: WHAT TOYS DO YOU LIKE? - PRACTICE 1 
 
1. Fill in the missing letters.
1.  m_p              2.  br_wn          3.  c_r                  4.  flo_er           5.  po_ter
6.  bi_ycle          7.  ci_cle           8.  ra_bit              9.  un_er           10.  boa_d

2. Choose the best answer.
1.  (Where/What/Who)  is  the  book?  On  the  table
2.  (There/These/This)  bicycle  is  pink.
3.  (Is/Are/Do)  you  eight  years  old?  Yes,  I  (are/is/am).
4.  This  is  a  (table  round/a  round  table/round  table).
5.  (What/Where/Who)  is  this?  Mr  Brown.
6.  Tony  is  (reading/flying/eating)  a  kite.
7.  How  many  dolls  (are/is/am)  there  in  the  box?
8.  (Are/Do/Is)  she  pretty?  Yes,  she  is.
9.  Those  are  our  (a  schoolbag/schoolbag/schoolbags)
10.  What  is  his  name?  (He/His/It)  is  Phong.

3. Circle the odd one out.
1.  A.  puzzle                   B.  kite                              C.  car                            D.  bread
2.  A.  globe                     B.  map                             C.  door                          D.  board
3.  A.  forty                      B.  study                           C.  twenty                       D.  fifty
4.  A.  purple                    B.  puddle                         C.  brown                        D.  orange
5.  A.  TV                         B.  doll                              C.  toy                            D.  kite

4. Make questions for the answers.
1.  _____________________?  It’s  a  poster.
2.  _____________________?  She  is  nine  years  old.
3.  _____________________?  Fine,  thank  you.
4.  _____________________?  Yes,  he  can.
5.  _____________________?  It’s  pink  and  black
6.  _____________________?  He’s  my  father.
7.  _____________________?  I’m  from  Australia
8.  _____________________?  They  are  playing  football.
9.  _____________________?  No,  it  isn’t.
10.  ____________________?  My  name  is  BEAKIE.

5. Translate into Vietnamese.
1.  Those  are  our  new  schoolbags.               ___________________________________
2.  Is  this  an  orange  rectangle?                    ___________________________________
3.  I  can  sing  but  I  can’t  dance.                  ___________________________________


Bình luận facebook

Bài viết khác

go top

Bạn chưa có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Đăng ký

Bạn đã có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Quên mật khẩu Đăng nhập

Những lợi ích khi đăng ký học tại Dailoienglish

Học bất cứ khi nào, ở đâu
Được đảm bảo về chất lượng
Nội dung học liên tục, xuyên suốt
Phương thức thanh toán linh hoạt