DANH MỤC SÁCH TIẾNG ANH THẦY ĐẠI LỢI

DANH MỤC SÁCH TIẾNG ANH THẦY ĐẠI LỢI
 
- Để đọc thử sách, các bạn click vào link màu xanh bên dưới tên sách.
- Sau khi các bạn chọn sách xong, các bạn nhắn tin zalo tên sách bạn muốn vào zalo: 038 309 1708 để thầy Lợi nhắc trợ lý gửi sách cho bạn nhé. Thanks!
1. Bộ Sách Em Học Giỏi

Tên sách, Giới thiệu sách và bản đọc thử Giá bìa (k) Giá bán (k)
Em học giỏi tiếng Anh lớp 3 tập 1
https://dailoienglish.com/the-langmaster-em-hoc-gioi-tieng-anh-lop-3-tap-1-tai-ban-02.htm
75 56
Em học giỏi tiếng Anh lớp 3 tập 2
https://dailoienglish.com/the-langmaster-em-hoc-gioi-tieng-anh-lop-3-tap-2-tai-ban.htm
68 51
Em học giỏi tiếng Anh lớp 4 tập 1
https://dailoienglish.com/the-langmaster-em-hoc-gioi-tieng-anh-lop-4-tap-1.htm
70 52
Em học giỏi tiếng Anh lớp 4 tập 2
https://dailoienglish.com/the-langmaster-em-hoc-gioi-tieng-anh-lop-4-tap-2-tai-ban-02.htm
85 64
Em học giỏi tiếng Anh lớp 5 tập 1
https://dailoienglish.com/the-langmaster-em-hoc-gioi-tieng-anh-lop-5-tap-1-tai-ban-02.htm
89 67
Em học giỏi tiếng Anh lớp 5 tập 2
https://dailoienglish.com/the-langmaster-em-hoc-gioi-tieng-anh-lop-5-tap-2-tai-ban-01.htm
89 67
Em học giỏi tiếng Anh lớp 6 tập 1
https://dailoienglish.com/the-langmaster-em-hoc-gioi-tieng-anh-lop-6-tap-1-tai-ban-2020.htm
74 56
Em học giỏi tiếng Anh lớp 6 tập 2
https://dailoienglish.com/the-langmaster-em-hoc-gioi-tieng-anh-lop-6-tap-2-tai-ban-2019.htm
72 54
Em học giỏi tiếng Anh lớp 7 tập 1
https://dailoienglish.com/the-langmaster-em-hoc-gioi-tieng-anh-lop-7-tap-1-tai-ban-01.htm
70 53
Em học giỏi tiếng Anh lớp 7 tập 2
https://dailoienglish.com/the-langmaster-em-hoc-gioi-tieng-anh-lop-7-tap-2-tai-ban-2019.htm
80 60
Em học giỏi tiếng Anh lớp 8 tập 1
https://dailoienglish.com/the-langmaster-em-hoc-gioi-tieng-anh-lop-8-tap-1-tai-ban-kem-cd.htm
80 60
Em học giỏi tiếng Anh lớp 8 tập 2
https://dailoienglish.com/the-langmaster-em-hoc-gioi-tieng-anh-lop-8-tap-2-sach-mau.htm
78 59
Em học giỏi tiếng Anh lớp 9 tập 1
https://dailoienglish.com/the-langmaster-em-hoc-gioi-tieng-anh-lop-9-tap-1-kem-dia-cd.htm
75 56
Em học giỏi tiếng Anh lớp 9 tập 2
https://dailoienglish.com/the-langmaster-em-hoc-gioi-tieng-anh-lop-9-tap-2-tai-ban-01.htm
80 60
Em học giỏi tiếng Anh lớp 10 tập 1
https://dailoienglish.com/em-hoc-gioi-tieng-anh-lop-10-tap-1-kem-tai-file-cd-dinh-kem.htm
99 74
Em học giỏi tiếng Anh lớp 10 tập 2
https://dailoienglish.com/em-hoc-gioi-tieng-anh-lop-10-tap-2-kem-tai-file-cd-dinh-kem.htm
98 73
Em học giỏi tiếng Anh lớp 11 tập 1
https://dailoienglish.com/the-langmaster-em-hoc-gioi-tieng-anh-lop-11-tap-1-bia-mem.htm
78 58
Em học giỏi tiếng Anh lớp 11 tập 2
https://dailoienglish.com/em-hoc-gioi-tieng-anh-lop-11-tap-2-kem-tai-file-cd-dinh-kem.htm
85 63
Em học giỏi tiếng Anh lớp 12 tập 1
https://dailoienglish.com/em-hoc-gioi-tieng-anh-lop-12-tap-1.htm
88 66
Em học giỏi tiếng Anh lớp 12 tập 2
 
89 67
 
 
2. Bộ Sách Bài Tập Trắc Nghiệm

Tên sách, Giới thiệu sách và bản đọc thử Giá bìa (k) Giá bán (k)
Bài Tập Trắc Nghiệm tiếng Anh lớp 3 tập 1
https://dailoienglish.com/bai-tap-trac-nghiem-tieng-anh-lop-3-tap-1-co-dap-an.htm
60 45
Bài Tập Trắc Nghiệm tiếng Anh lớp 3 tập 2
https://dailoienglish.com/bai-tap-trac-nghiem-tieng-anh-lop-3-tap-2-co-dap-an.htm
60 45
Bài Tập Trắc Nghiệm tiếng Anh lớp 4 tập 1
https://dailoienglish.com/the-langmaster-bai-tap-trac-nghiem-tieng-anh-lop-4-tap-1.htm
68 51
Bài Tập Trắc Nghiệm tiếng Anh lớp 4 tập 2
https://dailoienglish.com/the-langmaster-bai-tap-trac-nghiem-tieng-anh-lop-4-tap-2.htm
67 50
Bài Tập Trắc Nghiệm tiếng Anh lớp 5 tập 1
https://dailoienglish.com/the-langmaster-bai-tap-trac-nghiem-tieng-anh-lop-5-tap-1.htm
64 48
Bài Tập Trắc Nghiệm tiếng Anh lớp 5 tập 2
https://dailoienglish.com/the-langmaster-bai-tap-trac-nghiem-tieng-anh-lop-5-tap-2.htm
63 47
Bài Tập Trắc Nghiệm tiếng Anh lớp 6 tập 1
https://dailoienglish.com/the-langmaster-bai-tap-trac-nghiem-tieng-anh-lop-6-tap-1-co-dap-an.htm
82 61
Bài Tập Trắc Nghiệm tiếng Anh lớp 6 tập 2
https://dailoienglish.com/the-langmaster-bai-tap-trac-nghiem-tieng-anh-lop-6-tap-2-co-dap-an.htm
85 64
Bài Tập Trắc Nghiệm tiếng Anh lớp 7 tập 1
https://dailoienglish.com/the-langmaster-bai-tap-trac-nghiem-tieng-anh-lop-7-tap-1.htm
85 64
Bài Tập Trắc Nghiệm tiếng Anh lớp 7 tập 2
https://dailoienglish.com/bai-tap-trac-nghiem-tieng-anh-lop-7-tap-2.htm
72 54
Bài Tập Trắc Nghiệm tiếng Anh lớp 8 tập 1
https://dailoienglish.com/the-langmaster-bai-tap-trac-nghiem-tieng-anh-lop-8-tap-1-co-dap-an.htm
110 83
Bài Tập Trắc Nghiệm tiếng Anh lớp 8 tập 2
https://dailoienglish.com/bai-tap-trac-nghiem-tieng-anh-lop-8-tap-2-co-dap-an.htm
120 90
Bài Tập Trắc Nghiệm tiếng Anh lớp 9 tập 1
https://dailoienglish.com/the-langmaster-bai-tap-trac-nghiem-tieng-anh-lop-9-tap-1-co-dap-an.htm
90 68
Bài Tập Trắc Nghiệm tiếng Anh lớp 9 tập 2
https://dailoienglish.com/bai-tap-trac-nghiem-tieng-anh-lop-9-tap-2-co-dap-an.htm
90 68
Bài Tập Trắc Nghiệm tiếng Anh lớp 10 tập 1
https://dailoienglish.com/bai-tap-trac-nghiem-tieng-anh-lop-10-tap-1-co-dap-an.htm
105 79
Bài Tập Trắc Nghiệm tiếng Anh lớp 10 tập 2
https://dailoienglish.com/bai-tap-trac-nghiem-tieng-anh-lop-10-tap-2-co-dap-an.htm
120 90
Bài Tập Trắc Nghiệm tiếng Anh lớp 11 tập 1
https://dailoienglish.com/bai-tap-trac-nghiem-tieng-anh-lop-11-tap-1-co-dap-an.htm
95 71
Bài Tập Trắc Nghiệm tiếng Anh lớp 11 tập 2
https://dailoienglish.com/bai-tap-trac-nghiem-tieng-anh-lop-11-tap-2-co-dap-an.htm
95 71
Bài Tập Trắc Nghiệm tiếng Anh lớp 12 tập 1
https://dailoienglish.com/bai-tap-trac-nghiem-tieng-anh-lop-12-tap-1-co-dap-an.htm
120 90
Bài Tập Trắc Nghiệm tiếng Anh lớp 12 tập 2
https://dailoienglish.com/bai-tap-trac-nghiem-tieng-anh-lop-12-tap-2-co-dap-an.htm
110 83
 
3. Bộ Sách Bài Tập Cuối tuần

Tên sách, Giới thiệu sách và bản đọc thử
 
Giá bìa (k) Giá bán (k)
Bài Tập Cuối Tuần tiếng Anh lớp 3 tập 1
https://dailoienglish.com/bai-tap-cuoi-tuan-tieng-anh-lop-3-tap-1-co-dap-an.htm
62 47
Bài Tập Cuối Tuần tiếng Anh lớp 3 tập 2
https://dailoienglish.com/bai-tap-cuoi-tuan-tieng-anh-lop-3-tap-2-co-dap-an.htm
68 51
Bài Tập Cuối Tuần tiếng Anh lớp 4 tập 1
https://dailoienglish.com/bai-tap-cuoi-tuan-tieng-anh-lop-4-tap-1-co-dap-an.htm
76 57
Bài Tập Cuối Tuần tiếng Anh lớp 4 tập 2
https://dailoienglish.com/bai-tap-cuoi-tuan-tieng-anh-lop-4-tap-2-co-dap-an.htm
66 50
Bài Tập Cuối Tuần tiếng Anh lớp 5 tập 1
https://dailoienglish.com/bai-tap-cuoi-tuan-tieng-anh-lop-5-tap-1-co-dap-an.htm
70 53
Bài Tập Cuối Tuần tiếng Anh lớp 5 tập 2
https://dailoienglish.com/bai-tap-cuoi-tuan-tieng-anh-lop-5-tap-2-co-dap-an.htm
60 45
Bài Tập Cuối Tuần tiếng Anh lớp 6 tập 1
https://dailoienglish.com/bai-tap-cuoi-tuan-tieng-anh-lop-6-tap-1-co-dap-an.htm
76 57
Bài Tập Cuối Tuần tiếng Anh lớp 6 tập 2
https://dailoienglish.com/bai-tap-cuoi-tuan-tieng-anh-lop-6-tap-2-co-dap-an.htm
66 50
Bài Tập Cuối Tuần tiếng Anh lớp 7 tập 1
https://dailoienglish.com/bai-tap-cuoi-tuan-tieng-anh-lop-7-tap-1-co-dap-an.htm
76 57
Bài Tập Cuối Tuần tiếng Anh lớp 7 tập 2
https://dailoienglish.com/bai-tap-cuoi-tuan-tieng-anh-lop-7-tap-2-co-dap-an.htm
75 56
Bài Tập Cuối Tuần tiếng Anh lớp 8 tập 1
https://dailoienglish.com/bai-tap-cuoi-tuan-tieng-anh-lop-8-tap-1-co-dap-an.htm
72 54
Bài Tập Cuối Tuần tiếng Anh lớp 8 tập 2
https://dailoienglish.com/bai-tap-cuoi-tuan-tieng-anh-lop-8-tap-2-co-dap-an.htm
72 54
Bài Tập Cuối Tuần tiếng Anh lớp 9 tập 1
https://dailoienglish.com/bai-tap-cuoi-tuan-tieng-anh-lop-9-tap-1.htm
68 51
Bài Tập Cuối Tuần tiếng Anh lớp 9 tập 2
https://dailoienglish.com/bai-tap-cuoi-tuan-tieng-anh-lop-9-tap-2-co-dap-an.htm
68 51
 
4. Bộ Sách Giải Thích Ngữ Pháp Chi Tiết

Tên sách, Giới thiệu sách và bản đọc thử Giá bìa (k) Giá bán (k)
Giải Thích Ngữ Pháp Chi Tiết tập 1 195 146
Giải Thích Ngữ Pháp Chi Tiết tập 2 190 143
 
Danh mục sách của bạn thầy Đại Lợi
1. Bộ Bộ Đề Kiểm Tra

Tên sách, Giới thiệu sách và bản đọc thử Giá bìa (k) Giá bán (k)
Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh lớp 1 tập 1
https://dailoienglish.com/on-tap-va-kiem-tra-tieng-anh-lop-1-tap-1.htm
68 51
Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh lớp 1 tập 2
https://dailoienglish.com/on-tap-va-kiem-tra-tieng-anh-lop-1-tap-2.htm
60 45
Bộ đề kiểm tra TA lớp 3 tập 1
https://dailoienglish.com/the-langmaster-bo-de-kiem-tra-tieng-anh-lop-3-tap-1-co-dap-an.htm
95 71
Bộ đề kiểm tra TA lớp 3 tập 2
https://dailoienglish.com/the-langmaster-bo-de-kiem-tra-tieng-anh-lop-3-tap-2-co-dap-an.htm
90 68
Bộ đề kiểm tra TA lớp 4 tập 1
https://dailoienglish.com/bo-de-kiem-tra-tieng-anh-lop-4-tap-1-co-dap-an.htm
85 64
Bộ đề kiểm tra TA lớp 4 tập 2
https://dailoienglish.com/the-langmaster-bo-de-kiem-tra-tieng-anh-lop-4-tap-2-co-dap-an.htm
95 71
Bộ đề kiểm tra TA lớp 5 tập 1
https://dailoienglish.com/bo-de-kiem-tra-tieng-anh-lop-5-tap-1-co-dap-an.htm
90 68
Bộ đề kiểm tra TA lớp 5 tập 2
https://dailoienglish.com/bo-de-kiem-tra-tieng-anh-lop-5-tap-2-co-dap-an.htm
95 71
Bộ đề kiểm tra TA lớp 6 tập 1
https://dailoienglish.com/bo-de-kiem-tra-tieng-anh-lop-6-tap-1.htm
70 53
Bộ đề kiểm tra TA lớp 6 tập 2
https://dailoienglish.com/bo-de-kiem-tra-tieng-anh-lop-6-tap-2.htm
72 54
Bộ đề kiểm tra TA lớp 7 tập 1
https://dailoienglish.com/bo-de-kiem-tra-tieng-anh-lop-7-tap-1-co-dap-an.htm
85 64
Bộ đề kiểm tra TA lớp 7 tập 2
https://dailoienglish.com/bo-de-kiem-tra-tieng-anh-lop-7-tap-2-co-dap-an.htm
85 64
Bộ đề kiểm tra TA lớp 8 tập 1
https://dailoienglish.com/bo-de-kiem-tra-tieng-anh-lop-8-tap-1-co-dap-an.htm
99 74
Bộ đề kiểm tra TA lớp 8 tập 2
https://dailoienglish.com/bo-de-kiem-tra-tieng-anh-lop-8-tap-2-co-dap-an.htm
95 71.4
Bộ đề kiểm tra TA lớp 9 tập 1
https://dailoienglish.com/bo-de-kiem-tra-tieng-anh-lop-9-tap-1-co-dap-an.htm
105 79
Bộ đề kiểm tra TA lớp 9 tập 2
https://dailoienglish.com/bo-de-kiem-tra-tieng-anh-lop-9-tap-2-co-dap-an.htm
110 83
 
2. Bộ đề thi lên 6, 10, Đại học THPT QG

Tên sách, Giới thiệu sách và bản đọc thử Giá bìa (k) Giá bán (k)
Chinh phục bộ đề thi vào lớp 6 -  BVV
https://dailoienglish.com/chinh-phuc-bo-de-thi-tieng-anh-vao-lop-6.htm
100 75
Chinh phục bộ đề thi vào lớp 6 - Dương Hương 119 89
9+ Bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 10 BVV 125 94
Siêu tốc luyện đề thpt qg 2020 189 142
 
3. Bộ Chinh Phục Ngữ Pháp

Tên sách, Giới thiệu sách và bản đọc thử Giá bìa (k) Giá bán (k)
Chinh phục ngữ pháp TA lớp 3 tập 1
https://dailoienglish.com/the-langmaster-chinh-phuc-ngu-phap-va-bai-tap-tieng-anh-lop-3-tap-1-tai-ban-01.htm
72 54
Chinh phục ngữ pháp TA lớp 3 tập 2
https://dailoienglish.com/the-langmaster-chinh-phuc-ngu-phap-va-bai-tap-tieng-anh-lop-3-tap-2-tai-ban-01.htm
70 52.5
Chinh phục ngữ pháp TA lớp 4 tập 1
https://dailoienglish.com/the-langmaster-chinh-phuc-ngu-phap-va-bai-tap-tieng-anh-lop-4-tap-1.htm
55 41.25
Chinh phục ngữ pháp TA lớp 4 tập 2
https://dailoienglish.com/the-langmaster-chinh-phuc-ngu-phap-va-bai-tap-tieng-anh-lop-4-tap-2.htm
58 43.5
Chinh phục ngữ pháp TA lớp 5 tập 1
https://dailoienglish.com/the-langmaster-chinh-phuc-ngu-phap-va-bai-tap-tieng-anh-lop-5-tap-1.htm
69 51.75
Chinh phục ngữ pháp TA lớp 5 tập 2
https://dailoienglish.com/the-langmaster-chinh-phuc-ngu-phap-va-bai-tap-tieng-anh-lop-5-tap-2.htm
58 43.5
Chinh phục ngữ pháp TA lớp 6 tập 1
https://dailoienglish.com/the-langmaster-chinh-phuc-ngu-phap-va-bai-tap-tieng-anh-lop-6-tap-1-tai-ban-lan-01.htm
 
63 47.25
Chinh phục ngữ pháp TA lớp 6 tập 2
https://dailoienglish.com/the-langmaster-chinh-phuc-ngu-phap-va-bai-tap-tieng-anh-lop-6-tap-2-tai-ban-lan-02.htm
68 51
Chinh phục ngữ pháp TA lớp 7 tập 1
https://dailoienglish.com/the-langmaster-chinh-phuc-ngu-phap-va-bai-tap-tieng-anh-lop-7-tap-1-tai-ban-2019.htm
68 51
Chinh phục ngữ pháp TA lớp 7 tập 2
https://dailoienglish.com/the-langmaster-chinh-phuc-ngu-phap-va-bai-tap-tieng-anh-lop-7-tap-2.htm
65 48.75
Chinh phục ngữ pháp TA lớp 8 tập 1
https://dailoienglish.com/the-langmaster-chinh-phuc-ngu-phap-va-bai-tap-tieng-anh-lop-8-tap-1-tai-ban-01.htm
75 56.25
Chinh phục ngữ pháp TA lớp 8 tập 2
https://dailoienglish.com/the-langmaster-chinh-phuc-ngu-phap-va-bai-tap-tieng-anh-lop-8-tap-2.htm
65 48.75
Chinh phục ngữ pháp TA lớp 9 tập 1
https://dailoienglish.com/the-langmaster-chinh-phuc-ngu-phap-va-bai-tap-tieng-anh-lop-9-tap-1-tai-ban-01.htm
78 58.5
Chinh phục ngữ pháp TA lớp 9 tập 2
https://dailoienglish.com/the-langmaster-chinh-phuc-ngu-phap-va-bai-tap-tieng-anh-lop-9-tap-2.htm
78 58.5
 
4. Từ vựng và giao tiếp

Tên sách, Giới thiệu sách và bản đọc thử Giá bìa (k) Giá bán (k)
Từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề 150 112.5
Giao tiếp TA thế kỉ 21 120 90


5. Bài tập Tiếng Anh
Tên sách, Giới thiệu sách và bản đọc thử Giá bìa (k) Giá bán (k)
Bài tập tiếng anh lớp 3
https://dailoienglish.com/bai-tap-tieng-anh-lop-3-sach-mau.htm
95 71
Bài tập tiếng anh lớp 4
https://dailoienglish.com/bai-tap-tieng-anh-lop-4-sach-mau.htm
85 64
Bài tập tiếng anh lớp 5
https://dailoienglish.com/bai-tap-tieng-anh-lop-5-tai-ban-01.htm
89 67
Bài tập tiếng anh lớp 6
https://dailoienglish.com/bai-tap-tieng-anh-lop-6-sach-mau-tai-ban-lan-1.htm
90 68
Bài tập tiếng anh lớp 7
https://dailoienglish.com/the-langmaster-bai-tap-tieng-anh-lop-7-co-dap-an-tai-ban-2019.htm
95 71
Bài tập tiếng anh lớp 8
https://dailoienglish.com/the-langmaster-bai-tap-tieng-anh-lop-8-co-dap-an-tai-ban-01.htm
95 71
Bài tập tiếng anh lớp 9
https://dailoienglish.com/the-langmaster-bai-tap-tieng-anh-lop-9-co-dap-an-tai-ban-01.htm
98 74
Bài tập tiếng anh lớp 10
https://dailoienglish.com/the-langmaster-bai-tap-tieng-anh-lop-10-co-dap-an.htm
110 82.5
Bài tập tiếng anh lớp 11
https://dailoienglish.com/bai-tap-tieng-anh-lop-11-co-dap-an-tai-ban-01.htm
149 112
Bài tập tiếng anh lớp 12
https://dailoienglish.com/bai-tap-tieng-anh-lop-12-co-dap-an.htm
149 112
 
6. Bộ đề thi ViOlympic

Tên sách, Giới thiệu sách và bản đọc thử
 
Giá bìa (k) Giá bán (k)
Bộ đề thi Violimpic tiếng Anh lớp 4 tập 1
https://dailoienglish.com/the-langmaster-tuyen-tap-de-thi-violympic-tieng-anh-lop-4-tap-1-sach-hai-mau.htm
86 65
Bộ đề thi Violimpic tiếng Anh lớp 4 tập 2
https://dailoienglish.com/the-langmaster-tuyen-tap-de-thi-violympic-tieng-anh-lop-4-tap2-sach-mau.htm
82 62
Bộ đề thi Violimpic tiếng Anh lớp 5 tập 1
https://dailoienglish.com/the-langmaster-tuyen-tap-de-thi-violympic-tieng-anh-lop-5-tap-1.htm
84 63
Bộ đề thi Violimpic tiếng Anh lớp 5 tập 2
https://dailoienglish.com/the-langmaster-tuyen-tap-de-thi-violympic-tieng-anh-lop-5-tap-2.htm
84 63
Bộ đề thi Violimpic tiếng Anh lớp 6 tập 1
https://dailoienglish.com/the-langmaster-tuyen-tap-de-thi-violympic-tieng-anh-lop-6-tap-1-sach-mau.htm
75 56
Bộ đề thi Violimpic tiếng Anh lớp 6 tập 2
https://dailoienglish.com/the-langmaster-tuyen-tap-de-thi-violympic-tieng-anh-lop-6-tap-2-sach-mau.htm
82 62
Bộ đề thi Violimpic tiếng Anh lớp 7 tập 1
https://dailoienglish.com/the-langmaster-tuyen-tap-de-thi-violympic-tieng-anh-lop-7-tap-1.htm
80 60
Bộ đề thi Violimpic tiếng Anh lớp 7 tập 2
https://dailoienglish.com/the-langmaster-tuyen-tap-de-thi-violympic-tieng-anh-lop-7-tap-2.htm
78 59
Bộ đề thi Violimpic tiếng Anh lớp 8 tập 1
https://dailoienglish.com/the-langmaster-tuyen-tap-de-thi-violympic-tieng-anh-lop-8-tap-1-sach-hai-mau.htm
86 65
Bộ đề thi Violimpic tiếng Anh lớp 8 tập 2
https://dailoienglish.com/the-langmaster-tuyen-tap-de-thi-violympic-tieng-anh-lop-8-tap-2-sach-hai-mau.htm
85 64
Bộ đề thi Violimpic tiếng Anh lớp 9 tập 1
https://dailoienglish.com/the-langmaster-tuyen-tap-de-thi-violympic-tieng-anh-lop-9-tap-1-sach-hai-mau.htm
85 64
 
5. Trọng tâm ngữ pháp tiếng Anh

Tên sách, Giới thiệu sách và bản đọc thử Giá bìa (k) Giá bán (k)

Trọng tâm ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 tập 1

https://dailoienglish.com/the-langmaster-trong-tam-ngu-phap-tieng-anh-lop-3-tap-1-co-dap-an.htm

72 54
Trọng tâm ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 tập 2
https://dailoienglish.com/trong-tam-ngu-phap-tieng-anh-lop-3-tap-2-co-dap-an.htm
75 56

Trọng tâm ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 tập 1

https://dailoienglish.com/trong-tam-ngu-phap-tieng-anh-lop-4-tap-1-co-dap-an.htm

85 64
Trọng tâm ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 tập 2
https://dailoienglish.com/trong-tam-ngu-phap-tieng-anh-lop-4-tap-2-co-dap-an.htm
78 58.5

Trọng tâm ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 tập 1

https://dailoienglish.com/the-langmaster-trong-tam-ngu-phap-tieng-anh-lop-5-tap-1.htm

79 59
Trọng tâm ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 tập 2
https://dailoienglish.com/the-langmaster-trong-tam-ngu-phap-tieng-anh-lop-5-tap-2.htm
78 58.5

Trọng tâm ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 tập 1

https://dailoienglish.com/the-langmaster-trong-tam-ngu-phap-tieng-anh-lop-6-tap-1.htm

82 61.5
Trọng tâm ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 tập 2
https://dailoienglish.com/the-langmaster-trong-tam-ngu-phap-tieng-anh-lop-6-tap-2.htm
83 62.5

Trọng tâm ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 tập 1

https://dailoienglish.com/the-langmaster-trong-tam-ngu-phap-tieng-anh-lop-7-tap-1-tai-ban-2019.htm

90 67.5
Trọng tâm ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 tập 2
https://dailoienglish.com/the-langmaster-trong-tam-ngu-phap-tieng-anh-lop-7-tap-2.htm
84 63

Trọng tâm ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 tập 1

https://dailoienglish.com/trong-tam-ngu-phap-tieng-anh-lop-8-tap-1.htm

79 59
Trọng tâm ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 tập 2
https://dailoienglish.com/trong-tam-ngu-phap-tieng-anh-lop-8-tap-2.htm
82 61.5

Trọng tâm ngữ pháp tiếng Anh lớp 9 tập 1

 

   
Trọng tâm ngữ pháp tiếng Anh lớp 9 tập 2    
 
Tên sách, Giới thiệu sách và bản đọc thử
 
Giá bìa (k) Giá bán (k)
Luyện viết tiếng Anh 1 (English Writing Family and Friends 1)
https://dailoienglish.com/luyen-viet-tieng-anh-1-english-writing-family-and-friends-1.htm
60 45
Luyện viết tiếng Anh 2 (English Writing Family and Friends 2)
https://dailoienglish.com/the-langmaster-luyen-viet-tieng-anh-2-english-writing-family-and-friends-2.htm
60 45
 
Sách Luyện Thi THPT QG

Tên sách, Giới thiệu sách và bản đọc thử
 
Giá bìa (k) Giá bán (k)

Chinh phục đề thi tốt nghiệp THPT trắc nghiệm tiếng Anh (luyện tập 30 đề then chốt)

https://dailoienglish.com/chinh-phuc-de-thi-tot-nghiep-thpt-trac-nghiem-tieng-anh-luyen-tap-30-de-then-chot.htm
149 112

ĐỘT PHÁ 8+ KÌ THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH

https://dailoienglish.com/dot-pha-8-ki-thi-thpt-quoc-gia-mon-tieng-anh.htm

199 150

EASY 5 - SÁCH LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH

https://dailoienglish.com/easy-5-sach-luyen-thi-thpt-quoc-gia-mon-tieng-anh.htm

168 126

MEGA LUYỆN ĐỀ 2019 KHÁC BIỆT - 39 ĐỀ CHINH PHỤC KÌ THI THPT QUỐC GIA TIẾNG ANH

https://dailoienglish.com/mega-luyen-de-2019-khac-biet-39-de-chinh-phuc-ki-thi-thpt-quoc-gia-tieng-anh.htm

159 119

Ngữ pháp và giải thích chi tiết ngữ pháp tiếng Anh tập 1 (cơ bản và nâng cao 80/20)

https://dailoienglish.com/ngu-phap-va-giai-thich-chi-tiet-ngu-phap-tieng-anh-tap-1-co-ban-va-nang-cao-80-20.htm

195 119

Ngữ pháp và giải thích chi tiết ngữ pháp tiếng Anh tập 2 (cơ bản và nâng cao 80/20)

https://dailoienglish.com/ngu-phap-va-giai-thich-chi-tiet-ngu-phap-tieng-anh-tap-2-co-ban-va-nang-cao-80-20.htm

190 146

Chinh phục từ vựng tiếng Anh dùng cho học sinh thi THPT Quốc gia và sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng

https://dailoienglish.com/chinh-phuc-tu-vung-tieng-anh-dung-cho-hoc-sinh-thi-thpt-quoc-gia-va-sinh-vien-cac-truong-dai-hoc-cao-dang.htm

180 135
 
Mua sách của thầy Đại Lợi là góp phần ủng hộ team thầy Đại Lợi. Giúp cho bạn và những người khác tải thêm được nhiều tài liệu hay và học nhiều nội dung hữu ích. Hãy cùng nhau mang lại lợi ích cho người khác nhé
 
 
 Bình luận facebook

go top

Bạn chưa có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Đăng ký

Bạn đã có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Quên mật khẩu Đăng nhập

Những lợi ích khi đăng ký học tại Dailoienglish

Học bất cứ khi nào, ở đâu
Được đảm bảo về chất lượng
Nội dung học liên tục, xuyên suốt
Phương thức thanh toán linh hoạt